previous pauseresume next

اردوی جهادی تیم پزشکی جهت محرومیت زدانی کوهپایه و تودشک

اردوی جهادی تیم پزشکی جهت محرومیت زدانی کوهپایه و تودشک در تاریخ های ۹۵/۰۳/۰۶ و ۹۵/۰۳/۰۷ برگزار و کادر پزشکی اعزام شده اقدام به ویزیت ساکنان این دو شهرستان نمودنددر شهرستان گوهپایه تعداد ۳۰۰ نفر ویزیت بینایی سنجی و تعداد ۶۰ نفر ویزیت چشم پزشکی توسط متخصص مربوطه و تعداد ۷۰ نفر ویزیت زنان شدنددر شهرستان تودشک تعداد۲۲۰ نفر ویزیت بینایی سنجی و تعداد ۷۰ نفر معاینه چشم پزشکی و تعداد ۶۰ نفر معاینه زنان شدند .در این اردو افرادی که نیاز درمان داشتند به بیمارستان ارجاع و در صورت نیاز به عینک بصورت رایگان در اختیار ایشان قرار گرفت.