previous pauseresume next

جلسه سرگروه حلقه صالحین در تاریخ ۹۴/۸/۲۶ روز سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در بیمارستان شهید چمران و در خصوص امر به معروف و نهی از منکر

جلسه سرگروه های حلقه صالحین در تاریخ ۹۴/۸/۲۶ روزه سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور سرگروه مراکزدر بیمارستان چمران برگزار گردید ...در این جلسه جناب آقای هاشمی از مربیان سرگروه حلقه صالحین نسبت به ارائه مطالب همراه با کلیپ در مورد امر به معروف و نهی از منکر ایراد سخن نمودند و در پایان آقای غفاری شاغل در بیمارستان الزهار (س) نکاتی در این مورد را مطرح نمودنبا عنایت به هفته کتاب و کتابخوانی مطالبی در این زمینه بانضمام CD  در خصوص امر به معروف و نهی از منکر تحویل سرگروه های حلقه صالحین شد