previous pauseresume next

دیدار از خانواده شهید در هفته دولت

دراین دیدار که تعدادی از جانبازان و بسیجیان وچندنفر از خواهران بهمراه آقای دکتر الماسی مشاور رئیس دانشگاه درامور ایثارگران حضور داشتند، پدرشهید مظاهری در مورد سجایای اخلاقی شهید و نحوی انتظار ۳۳ ساله سخن گفت و با توجه به ذوق شعری که داشتند اشعاری را برای حضار بیان نمودند.

درسال همدلی و همزبانی دولت و ملت  و بمناسبت گرامیداشت شهیدان رجائی و باهنر وهفته دولت ، برنامه دیدار از خانواده شهید همکارگرامی خانم مظاهری شاغل در مدیریت امور مالی دانشگاه در روز شنبه مورخ ۷/۶/۹۴ به همت دفترامور ایثارگران وبسیج کارکنان ازساعت ۱۶ لغایت ۱۸ درمنزل شهید غلامرضا مظاهری برگزارگردید.

دراین دیدار که تعدادی از جانبازان و بسیجیان وچندنفر از خواهران بهمراه آقای دکتر الماسی مشاور رئیس دانشگاه درامور ایثارگران حضور داشتند، پدرشهید مظاهری در مورد سجایای اخلاقی شهید و نحوی انتظار ۳۳ ساله سخن گفت و با توجه به ذوق شعری که داشتند اشعاری را برای حضار بیان نمودند.

درپایان وصیت نامه شهید بین شرکت کنندگان دراین دیدار توزیع گردید.